Radomskie Inwestycje

Blog Stowarzyszenia Radomskie Inwestycje

Wpisy

 • poniedziałek, 25 czerwca 2012
  • Klub Miłośników Kolei w obronie kolei na Ziemi Radomskiej

   Poniżej przedstawiamy kopię pisma jakie do nas dotarło od Klubu Miłośników Kolei w Radomiu, oryginał został wysłany do Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w dniu 20.06.2012 r.

   Dotyczy konsultacji społecznych w sprawie Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego - międzywojewódzkie i międzynarodowe przewozy pasażerskie w transporcie kolejowym.

   W związku z ogłoszeniem konsultacji społecznych w sprawie projektu Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego - międzywojewódzkie i międzynarodowe przewozy pasażerskie w transporcie kolejowym, Klub Miłośników Kolei Radom zajmuje następujące stanowisko.

   Przedstawiona na stronie 20 projektu tabela nr 2 z wykazem linii komunikacyjnych dla kolejowych przewozów pasażerskich jako tzw. bazy dla budowy oferty przewozowej w kategorii połączeń międzywojewódzkich i międzynarodowych winna ulec modyfikacji. Po pierwsze Klub postuluje wycofanie z Centralnej Magistrali Kolejowej (CMK) połączeń międzywojewódzkich na liniach Warszawa - Kraków oraz Warszawa - Katowice. Uzasadnieniem wniosku jest fakt, że CMK jest obecnie i będzie nadal najdroższą linią kolejową w Polsce. Wysokie stawki za dostęp do infrastruktury nie uzasadniają celowości trasowania pociągów w ramach tzw. służby publicznej przez CMK. Na tejże linii z powodzeniem mogą funkcjonować połączenia komercyjne uruchamiane przez przewoźników kolejowych na własne ryzyko. Po drugie Klub proponuje wykreślenie z tabeli linii komunikacyjnej (Ip.l2a) Warszawa Centralna -Dęblin - Kielce, jako oczywiście bezzasadnej i przeniesienie połączeń z tejże linii na linię (Ip. 12) Warszawa Centralna - Warka - Kielce. W tym miejscu należy wskazać, że trasowanie połączeń Kielce - Warszawa przez Dęblin winno mieć charakter wyjątkowy np. na czas zamknięcia linii nr 8 na odcinku Radom - Warszawa. Trasa przez Dęblin wydłuża czas jazdy, co w zestawieniu z ofertą transportu drogowego na linii Kielce - Warszawa znacząco obniża konkurencyjność oferty transportu kolejowego.

   W tym miejscu Klub zwraca również uwagę, że w nazwie linii komunikacyjnej w Ip. 12 wpisano: „Warszawa Centralna - Warka - Kielce". Klub postuluje zmianę nazwy linii komunikacyjnej na: "Warszawa Centralna - Radom - Kielce". Wyjaśnienia wymaga, że stacja Warka nie odgrywa znaczącej funkcji na linii kolejowej nr 8, natomiast stacja Radom jest stacją węzłową i pełni funkcję przesiadkową w kolejowym transporcie pasażerskim. Nadto Radom jest największym ośrodkiem miejskim na linii nr 8 pomiędzy Warszawą i Krakowem.
   Po trzecie, Klub wnosi o zmianę nazwy linii komunikacyjnej wpisanej w Ip. 13 na: "Lublin - Radom - Kielce - Kraków" lub w przypadku utrzymania proponowanej długości linii komunikacyjnej, na: "Lublin - Radom - Kielce".

   Przedstawiony do konsultacji projekt Planu ma charakter zachowawczy. Projekt nie przewiduje znaczącej progresji w rozwoju połączeń międzywojewódzkich. Obecna oferta przewozowa w omawianej kategorii połączeń kolejowych jest skromna. Powoduje ona stały odpływ pasażerów do innych środków transportu. Podróżni częstokroć nie mają alternatywy w postaci transportu kolejowego mimo istniejącej i czynnej infrastruktury.

   Wzorcowym przykładem może być kolejowe połączenie Radomia i Łodzi. Obecnie w kolejowych połączeniach międzywojewódzkich brak jest pociągu łączącego oba te miasta. Zaskoczeniem dla członków Klubu jest nieujęcie w planie połączeń międzywojewódzkich linii komunikacyjnej Lublin - Radom - Łódź. W tym miejscu należy podnieść, że w transporcie drogowym osób w ciągu doby jest uruchamianych kilkanaście połączeń regularnych na trasie Lublin - Radom - Łódź, w tym przez przewoźników komercyjnych, co jednoznacznie wskazuje na istnienie sporego potoku pasażerskiego na rzeczonej trasie.

   Brak zatem alternatywy w transporcie kolejowym dla drogowej linii Lublin - Radom - Łódź stanowi pogwałcenie zasad zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego.
   W ocenie Klubu Plan winien zmierzać do stopniowego przywracania dalekobieżnych połączeń międzywojewódzkich, które na przestrzeni lat 2000 - 2005 zostały w trwały sposób usunięte z oferty przewoźników kolejowych. Częstokroć za likwidacją danego połączenia nie przemawiały żadne argumenty merytoryczne, a decyzja o likwidacji połączenia miała charakter partykularny. Wobec powyższego Klub wnosi o zmianę zapisów na stronie 54 projektu Planu w części dotyczącej wariantu najbardziej prawdopodobnego dla rozszerzenia oferty przewozów międzywojewódzkich o następującą relację: Lublin - Radom - Łódź.

   Istotnym problemem okręgu radomsko-kieleckiego jest brak połączeń międzywojewódzkich z województwami zachodnimi, w szczególności z Wielkopolską, Ziemią Lubuską oraz ze Szczecinem. Zasadnym zatem wydaje się przywrócenie połączenia kolejowego Kielce - Radom - Łódź - Poznań - Szczecin, co byłoby urzeczywistnieniem katalogu postulatów wyliczonych na stronie 54 projektu Plan, w części dotyczącej przewozów międzywojewódzkich.
   Wątpliwości wzbudza metodologia obliczeń dokonanych na potrzeby opracowania rysunków o numerach 18 oraz 19 zamieszczonych w projekcie Planu. Projektodawca posługuje się terminem: „rejonu komunikacyjnego" jednocześnie nie zakreślając granic jego obszaru na sporządzonych rysunkach.

   Wobec powyższego trudno ocenić rzetelność przedstawionych na rysunkach informacji. Przykładowo miasta Radom oraz Kielce o podobnym potencjale demograficznym oraz niemal tej samej liczbie pociągów międzywojewódzkich wykazują znaczące różnice w liczbie pasażerów w pociągach międzywojewódzkich w przeliczeniu na 1000 mieszkańców. W przypadku Kielc liczba ta wynosi 7,39 a w przypadku Radomia jedynie 4,20. Obliczenia te trudno uznać za rzetelne w sytuacji kiedy codziennie do pracy w Warszawie podróżuje kilka tysięcy mieszkańców Radomia i okolic, w tym również pociągami międzywojewódzkimi.
   Również za nierzetelne należy uznać dane dotyczące czasowej, kolejowej dostępności transportowej do stolic województw. Biorąc nawet pod uwagę, że rysunek nr 2 umieszczony w projekcie, bazuje na danych sprzed dwóch lat, nie sposób się zgodzić, że dostępność ta dla Radomia w stosunku do Warszawy wynosiła do 90 minut. Już w roku 2010 podróż z Radomia do centrum Warszawy wynosiła około dwóch godzin dla pociągów pospiesznych i przyspieszonych. Zatem obszar Radomia i jego najbliższych okolic winien znaleźć się w przedziale 90-120 minut.

   Projektodawca Planu winien zweryfikować rzetelność materiałów źródłowych, na podstawie których formułował wnioski.

   Reasumując, Klub Miłośników Kolei Radom opiniuje negatywnie przedłożony do konsultacji społecznych projekt Planu, wskazując, że przedmiotowy dokument wymaga uzupełnienia o materię podniesioną wyżej w niniejszym stanowisku.

   Z poważaniem
   Andrzej Lewandowski
   Przewodniczący Klubu

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Autor(ka):
   inwestycje_radom
   Czas publikacji:
   poniedziałek, 25 czerwca 2012 14:54
 • poniedziałek, 16 kwietnia 2012
  • Węzeł radomski

   Poniżej kolejne pismo stowarzyszenia 'Radomskie Inwestycje' dotyczące poprawy efektywności funkcjonowania dworca kolejowego w Radomiu.

   PKP S.A.
   Oddział ‘Dworce Kolejowe’

   Szanowni Państwo,

   Radom jest węzłem kolejowym, w którym zbiegają się linie z czterech kierunków. Wobec
   bliskości dworca autobusowego PKS, jak również przystanków komunikacji miejskiej i
   podmiejskiej, stacja Radom stanowi ważny punkt przesiadkowy integrujący środki komunikacji
   publicznej różnych zasięgów.

   W celu polepszenia możliwości orientacji pasażerów wnosimy o umieszczenie w hali
   dworcowej tablicy przedstawiającej sieć linii kolejowych dostępnych dla ruchu pasażerskiego w
   szeroko określonym otoczeniu węzła radomskiego. W załączonym szkicu koncepcyjnym
   uwzględniono jedynie stacje kolejowe obsługiwane pociągami pospiesznymi. W przypadku
   przyjęcia propozycji jesteśmy gotowi przygotować projekt merytoryczny schematu linii ze
   wszystkimi przystankami kolejowymi według aktualnych rozkładów jazdy.

   Radom. Propozycja tablicy przedstawiającej sieć połączeń kolejowych w otoczeniu węzła radomskiego

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Autor(ka):
   inwestycje_radom
   Czas publikacji:
   poniedziałek, 16 kwietnia 2012 19:45
 • niedziela, 19 lutego 2012
  • [Filharmonia] Nasze propozycje lokalizacyjne - instytucja nie może być "odcięta" od miasta

   Poniżej zamieszczamy stanowisko Radomskich Inwestycji w odpowiedzi na pismo Prezydenta Radomia (zobacz >>>)

   Szanowny Panie Prezydencie,

   Dziękujemy za Pana odpowiedź na interpelację Stowarzyszenia "RADOMSKIE INWESTYCJE" w sprawie budowy w naszym mieście filharmonii. Najbardziej zaniepokoiła nas w tej odpowiedzi planowana lokalizacja tak ważnej dla rozwoju Radomia instytucji. Podane w liście działki zlokalizowaliśmy na podstawie katastru nieruchomości ze strony internetowej geoportal.gov.pl. Okazało się, że są one położone przy rondzie Kisielewskiego, pomiędzy ulicami Bolesława Limanowskiego i Mariacką. Ta lokalizacja, dla tak prestiżowej inwestycji jaką jest filharmonia, wydaje się nam nie do przyjęcia ze względu na:

   • niski poziom obsługi komunikacyjnej,
   • podrożenie kosztów inwestycji,
   • niską jakość okolicznej zabudowy.

   Standardem światowym jest lokowanie inwestycji o zasięgu regionalnym, takich jak filharmonia, w centrach miast. Podaną lokalizację można zaliczyć do szeroko rozumianego śródmieścia, jednakże znajduje się ona za obwodnicą śródmiejską, która "odcina" przyszłą filharmonię od miasta. Skutkiem tego w znaczący sposób obniża się poziom obsługi komunikacyjnej - zwłaszcza pieszej - bo to centrum jest najgęściej zaludnionym obszarem, a obwodnica śródmiejska stanowi dla ruchu pieszego poważną barierę. Podana lokalizacja jest również słabo obsłużona komunikacją publiczną. Pozostaje nam więc samochód i problem gdzie go zaparkować. Budowa olbrzymiego parkingu naziemnego jest niecelowa: zmarnowanie przestrzeni, konieczność nabycia większej działki, a przede wszystkim filharmonia to nie hipermarket. Duży parking podziemny (być może wielopoziomowy) znacząco podraża koszty inwestycji.

   Otoczenie planowanej lokalizacji jest mało reprezentacyjne i nie licuje z inwestycją typu filharmonia. Mamy tam więc głównie wyrwy w zabudowie, niskie budynki, bloki mieszkalne – zagospodarowanie typowe raczej dla przedmieść.

   Wróćmy do kosztów. Jak słusznie pisze Pan Prezydent mamy okres, w którym należy dwa razy oglądać każdy wydawany złoty polski – zwłaszcza pochodzący od podatników. Dziwi więc, że proponuje się lokalizacje, które powodują konieczność wykupu działek, ponieważ nie są własnością miasta.

   W odpowiedzi Pana Prezydenta znajdujemy zdanie: "Jednakże na obecnym etapie nie określono konkretnej lokalizacji terenowej budowy filharmonii w Radomiu." Mamy więc nadzieję, że zaproponowane lokalizacje nie będą jedynymi branymi pod uwagę.

   Możemy również przeczytać w Pańskiej odpowiedzi, że najważniejsze inwestycje dla miasta to drogi. Nie negujemy sensu ich budowania – zwłaszcza trasy N-S. Proszę jednak zwrócić uwagę, że takie miasta jak Warszawa, Kraków, Wrocław czy Poznań są znacznie bardziej zakorkowane niż Radom, a jednak to do nich wyjeżdża – często na stałe – znaczna część młodych Radomian. Konkurencja między miastami nie odbywa się bowiem na poziomie standardowej infrastruktury technicznej, do której zalicza się drogi, tylko na poziomie infrastruktury społecznej o zasięgu co najmniej regionalnym, do której zalicza się m.in. filharmonie.

   Prosimy o podjęcie przez Pana Prezydenta działań, które przyspieszą budowę w naszym mieście filharmonii:

   • wyznaczenie miejskiej działki jako lokalizacji dla tej inwestycji,
   • przygotowanie i ogłoszenie konkursu na koncepcję architektoniczno-urbanistyczną filharmonii radomskiej,
   • wystąpienie np. do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o dofinansowanie projektu budowlanego.

   Powyższe działania są praktycznie bezkosztowe. Z tego względu nie należy czekać na kształt przyszłego budżetu unijnego na lata 2014-2020, z którego – miejmy nadzieję – w znacznym stopniu będzie finansowana budowa filharmonii w Radomiu. Warto przypomnieć, że Szkoła Muzyczna była w budowie, zanim podjęto decyzję o dofinansowaniu tej inwestycji ze środków unijnych.   

   Nawiązując do powyższego, chcielibyśmy przedstawić nasze propozycje lokalizacji filharmonii w Radomiu wraz z krótką charakterystyką ich podstawowych atutów:

   • plac między ulicami Traugutta i Beliny-Prażmowskiego (centrum miasta, bliskość dworca, własność miejska, pow. ok. 6 tys. m2)

   Radom. Propozycja lokalizacji filharmonii

   • plac Jagielloński (centrum miasta, własność miejska, pow. ok. 6 tys. m2)

   Radom. Propozycja lokalizacji filharmonii

   • plac przy ulicy Bernardyńskiej (bliskość Miasta Kazimierzowskiego, własność miasta, pow. ok. 6 tys. m2)

   Radom. Propozycja lokalizacji filharmonii

   • plac między ulicami Bolesława Limanowskiego a Wałową (bliskość Miasta Kazimierzowskiego, pow. ok. 7 tys. m2)

   Radom. Propozycja lokalizacji filharmonii

   Mamy nadzieję, że zawarte w niniejszym piśmie informacje okażą się pomocne w przygotowaniach do budowy radomskiej filharmonii. Pragniemy również dodać, że ponad 300-osobowa grupa zarejestrowanych i wielotysięczna rzesza niezarejestrowanych użytkowników forum radomskich inwestycji z najwyższą uwagą ledzi postępy prac zmierzających do powstania Filharmonii Radomskiej oczekując odważnych,zdecydowanych rozstrzygnięć. 

   PS.: Korzystając z okazji, zachęcamy do dyskusji na temat Filharmonii Radomskiej na Forum Radomskich Inwestycji :)

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (1) Pokaż komentarze do wpisu „[Filharmonia] Nasze propozycje lokalizacyjne - instytucja nie może być "odcięta" od miasta”
   Tagi:
   brak
   Autor(ka):
   inwestycje_radom
   Czas publikacji:
   niedziela, 19 lutego 2012 16:49
 • piątek, 17 lutego 2012
  • W sprawie przesunieć środków w ramach RPO

   Poniższej treści pismo wyslałiśmy wczoraj. Mamy nadzieję, że nasze propozycje zostaną uwzględnione.

   Szanowny Pan Adam Struzik
   Marszałek Województwa Mazowieckiego
   ul. Jagiellońska 26
   03-719 Warszawa

   Szanowny Panie Marszałku, Jak donoszą media (np. ‘Rzeczpospolita’ 14.02.2012r) nie będzie mogła dojść do skutku budowa term w Gostyninie. Inwestycja ta miała być wsparta kwotą 50mln euro w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego jako tzw. projekt kluczowy dla rozwoju regionu. Postulujemy, aby w zaistniałej sytuacji środki te przeznaczyć na duże inwestycje infrastrukturalne w podregionie radomskim, który z uwagi na ciężką sytuację społeczno-gospodarczą wymaga strategicznej interwencji. W szczególności postulujemy dofinansowanie innych zadań w ramach działań 6.1 i 6.2. dotyczących:
   - modernizacji amfiteatru radomskiego
   - budowy ośrodka tenisowego w dzielnicy Borki
   Projekty te są przygotowane przez radomski samorząd do natychmiastowego uruchomienia. Jako takie dają gwarancję wykorzystania środków unijnych w aktualnej perspektywie budżetowej. Licząc na pozytywne odniesienie się do naszych propozycji pozostajemy
   z wyrazami szacunku

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Autor(ka):
   inwestycje_radom
   Czas publikacji:
   piątek, 17 lutego 2012 09:42
 • piątek, 03 lutego 2012
  • Udana akcja. Autobusy wróciły na Obozisko!

   Udało się! 1 lutego 2012 roku komunikacja miejska powróciła na ul. Rodziny Winczewskich. Mieszkańcy Oboziska, dzięki swojej aktywności (wspierani przez stowarzynie Radomskie Inwestycje), po 8 miesiącach odzyskali możliwość dojazdu do centrum. Stało się to poprzez zmianie trasy linii 19. Nie kryjąc swej radości zorganizowali kolorowy happening „Obozisko wita autobus”. Nie obyło się bez transparentów „Obozisko wita autobus” czy „Tak dla autobusu”, gromkiego „Sto lat!”, a także cukierków i gorącej herbaty. Dużym zainteresowaniem cieszyły się przygotowane na tę okazję rozkłady autobusu. Mimo silnego mrozu (-15 stopni) przybyła kilkudziesięcioosobowa reprezentacja mieszkańców osiedla, aby zamanifestować poparcie dla tej zmiany. Liczymy, że autobus na stałe zagości na ul. Rodziny Winczewskich.

   Krótka historia autobusu na ul. Rodziny Winczewskich:

   • Lata 50./60. – na Obozisku pojawia się miejski autobus. Początkowo linia 10, następnie popularna „jedenastka”, która kończyła swój bieg na Obozisku aż do roku 2011.
   • 14.02.2011 – z powodu przebudowy skrzyżowania ulic Wernera, Kelles-Krauza i Malczewskiego linia 11 została skierowana na dawny Dworzec Linii Podmiejskich na Obozisku. Na ul. Rodziny Winczewskich zaczęły dojeżdżać nieliczne kursy linii 26.
   • 30.05.2011 – linia 11 na stałe została wysłana przez ul. Szarych Szeregów na Osiedle Gołębiów II.
   • 6.06.2011 – do MZDiK trafiła petycja z 411 podpisami przeciwko zmianie trasy linii 11.
   • czerwiec 2011 – linia 26 wraca na swoją stałą trasę, a tym samym ul. Rodziny Winczewskich została pozbawiona komunikacji miejskiej.
   • czerwiec 2011-styczeń 2012 – spotkania, petycje, listy od mieszkańców i pasażerów komunikacji miejskiej w sprawie przywrócenia obsługi tej części osiedla.
   • 1 lutego 2012 – linia 19 została skierowana na Obozisko.

   Radom. Autobus linii 19

   Radny Damian Maciąg, Kocham Radom - koordynator akcji przywrócenia autobusu na Obozisku

   Radom. Autobus linii 19

   Radom. Autobus linii 19

   Radom. Autobus linii 19

   Radom. Autobus linii 19

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Autor(ka):
   inwestycje_radom
   Czas publikacji:
   piątek, 03 lutego 2012 20:18
 • środa, 01 lutego 2012
  • Skarga do UE. Patrick Amblard odpowiada

   Otrzymaliśmy odpowiedź od Komisji Europejskiej na naszą drugą już interwencję w sprawie polityki regionalnej w Polsce (zobacz >>>). Poniżej załączamy pełny tekst pisma.

   EUROPEAN COMMISSION
   DIRECTORATE-GENERAL
   REGIONAL POLICY
   Corwergence, Competitiveness and Cross-border programmes
   OenmarK, Estonia. Finland, Latvia, Lithuania, Poland, Sweden
   Poland

   Szanowny Panie,

   Serdecznie dziękuję za Pana pismo z dnia 15 listopada br. z dodatkowymi pytaniami odnośnie wdrażania funduszy europejskich w podregionie radomskim. Pan Komisarz Hahn poprosił mnie, abym w jego imieniu udzielił Panu odpowiedzi.

   W odpowiedzi na Pana pierwsze pytanie, chciałbym poinformować, iż wymóg przygotowania programów operacyjnych w okresie programowania 2007-13 na poziomie NUTS2 lub wyższym wynika z przepisów prawa Unii Europejskiej, a dokładniej art. 35 ust. 1 rozporządzenia (WE) 1083/20061.

   Odnośnie do Pana drugiego pytania, informuję, iż wśród instrumentów, które umożliwią poprawę realizacji polityki regionalnej na poziomie lokalnym, przykładowo można wymienić następujące:

   • Możliwość przygotowania programów operacyjnych na poziomie innym (m.in. niższym) niż poziom NUTS2, jeżeli zostanie to uzgodnione z Komisją (art. 89 projektu rozporządzenia ogólnego uchylającego rozporządzenie (WE) 1083/2006).
   • Możliwość tworzenia tzw. zintegrowanych inwestycji terytorialnych (art. 99 projektu rozporządzenia ogólnego) w przypadku, kiedy strategie rozwoju obszarów miejskich bądź inne strategie terytorialne wymagają zintegrowanego podejścia obejmującego inwestycje w ramach więcej niż jednej osi priorytetowej lub kilku programów operacyjnych.
   • Strategie rozwoju lokalnego, lokalne grupy działania, oraz rozwój kierowany przez lokalną społeczność (art. 28-31 projektu rozporządzenia ogólnego) - możliwość tworzenia strategii dla ograniczonego obszaru na poziomie subregionalnym, które wdrażane będą poprzez grupy utworzone specjalnie w tym celu, obejmujące społeczeństwo i władze lokalne oraz lokalnych partnerów społecznych.

   Chciałbym jednak zwrócić uwagę na fakt, iż projekty rozporządzeń dotyczących funduszy strukturalnych na lata 2014-20 podlegają jeszcze negocjacjom z Parlamentem Europejskim i Radą Ministrów, w związku z czym ich zapisy mogą ulec zmianie. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat przygotowań do wdrażania polityki regionalnej w Polsce w okresie programowania 2014-20, uprzejmie sugeruję podjęcie kontaktu z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, które odpowiada za koordynację wszelkich przedsięwzięć z tym związanych. Namiary do odpowiedniego departamentu podaję poniżej:

   Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
   Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej
   ul. Wspólna 2/4
   00-926 Warszawa
   teł: (022) 461-3907, (022) 461-3948

   Odnosząc się do ostatniej kwestii poruszonej przez Pana, jak już informowaliśmy w poprzednim piśmie, Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-13 zawiera różne zapisy mające za cel wspieranie najsłabiej rozwiniętych obszarów województwa. Dla przykładu: priorytet V, pt. "Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu", skierowany jest bezpośrednio na wspomaganie miast takich jak Radom, a inwestycje w ramach priorytetu II pt. "Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza" mają za cel przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu, zjawisku najbardziej odczuwalnym na obszarach pozawarszawskich. Tak jak w pozostałych programach operacyjnych, poziom zaawansowania we wdrażaniu poszczególnych osi priorytetowych, dużych projektów oraz instrumentów finansowych jest bardzo zróżnicowany. Niemniej jednak na obecnym etapie Komisja nie widzi zagrożenia niewykorzystania środków dostępnych w ramach regionalnego programu operacyjnego,

   Z poważaniem,
   Patrick Amblard

   1 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Autor(ka):
   inwestycje_radom
   Czas publikacji:
   środa, 01 lutego 2012 17:31
 • wtorek, 24 stycznia 2012
  • Skarga do UE. Po raz drugi

   Poniżej przedstawiamy drugie pismo do Komisji Europejskiej dotyczące nieprawidłowości w realizacji polityki regionalnej w Polsce

   Szanowny Pan Johannes Hahn

   Komisarz ds. polityki regionalnej
   Komisja Europejska

   Member of the European Commission
   B-1049 Brussels
   Belgium

   Dotyczy: odpowiedzi z dnia 13.10.2011, sygnatura: Ares(2011)HG/mr1092779 na pismo „Nieprawidłowości w realizacji polityki regionalnej w Polsce” z dnia 04.04.2011 (zobacz >>>)

   Szanowny Panie!

   Na wstępie serdecznie dziękujemy za odpowiedź na nasze pismo. Chcielibyśmy jednak uzyskać dokładniejsze informacje dotyczące kwestii wspomnianych w Pana odpowiedzi:

   1. Czy brak możliwości włączenia jedynie części regionów NUTS2 wynika z przepisów prawa polskiego, czy też prawa wspólnotowego?
   2. Jaki rodzaj nowych instrumentów, umożliwiających poprawę realizacji polityki regionalnej, planuje wprowadzić Komisja Europejska?

   Ponadto prosimy o wydanie opinii na temat zapisów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 dotyczących wspierania najsłabiej rozwiniętych obszarów województwa oraz ocenę ich dotychczasowej realizacji.
   
   Z wyrazami szacunku,

   Damian Maciąg
   Sekretarz Zarządu
   Stowarzyszenia „Radomskie Inwestycje”

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Autor(ka):
   inwestycje_radom
   Czas publikacji:
   wtorek, 24 stycznia 2012 21:53
 • sobota, 07 stycznia 2012
  • Udana interwencja :)

   Otrzymaliśmy odpowiedź na nasze pismo w sprawie parkingu zrealizowanego w systemie 'Park and Ride'. Przypominamy, że postulowaliśmy dokonanie pewnych korekt wychodzących naprzeciw potrzebom osób niepełnosprawnych oraz rowerzystów (zob. 'W obronie niepełnosprawnych i rowerzystów'). Z zadowoleniem stwierdzamy, że s-ka 'Koleje Mazowieckie' zamierza w (cyt.) "trybie pilnym" zająć się zarysowanymi problemami. Poniżej przedstawiamy pełny tekst odpowiedzi. Zapraszamy do dyskusji na ten temat na Forum Radomskich Inwestycji.

   Stowarzyszenie
   Radomskie Inwestycje
   26 - 600 Radom

   W odpowiedzi na pismo z dnia 12 grudnia 2011 r. dotyczące drobnych nieprawidłowości projektowo - wykonawczych parkingu „Parkuj i Jedź" w Radomiu, Spółka „Koleje Mazowieckie - KM" sp. z o.o. informuje, że wychodząc naprzeciw Państwa uwagom i postulatom niezwłocznie dokonamy zmiany strefy parkowania dla osób niepełnosprawnych na przedmiotowym parkingu. Miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych zostaną w trybie pilnym przeniesione w okolice wjazdu na parking.

   W odniesieniu do kwestii lokalizacji wiat na rowery podejmiemy stosowne rozmowy z Projektantem parkingu celem wykonania drobnych modernizacji kształtu oraz usytuowania przedmiotowych stojaków.

   NACZELNIK WYDZIAŁU
   Henryk Kalinowski

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Autor(ka):
   inwestycje_radom
   Czas publikacji:
   sobota, 07 stycznia 2012 11:52
 • piątek, 30 grudnia 2011
  • Wszystkiego najlepszego w Nowym Roku 2012 !

   Oby był dla naszego miasta jak najbardziej pomyślny. Oby wystartowały wreszcie prace przy budowie ekspresowej obwownicy w ciągu trasy S7, oby ruszyła wreszcie zdawna zapowiadana modernizacja magistrali nr8 z Radomia przez Warkę w kierunku Warszawy. Oby wreszcie dokonał się realny zwrot przybliżający nas do chwili rozpoczęcia prac przy budowie radomskiej filharmonii. Oby ... tych "oby" jest wiele; wiele bo skala potrzeba naszego miasta i regionu jest przeogromna. Żywimy wszak nadzieję, że za rok o tej samej porze będziemy mogli powiedzieć: miniony rok był w radomskich inwestycjach naprawde wyjątkowy :)

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Autor(ka):
   inwestycje_radom
   Czas publikacji:
   piątek, 30 grudnia 2011 15:20
 • czwartek, 29 grudnia 2011
  • Poczta Polska - oddział musi pozostać w Radomiu

   Coraz liczniejsze doniesienia prasowe i telewizyjne wskazują, że Poczta Polska S.A. zamierza ograniczyć liczbę dyrekcji rejonowych do 17. Mają mieć one swoje siedziby w miastach wojewódzkich. Wyjątkiem będzie Warszawa, gdzie swoje siedziby znajdą dwie dyrekcje. Jedna z nich będzie właściwa dla Warszawy oraz jej okolic, druga dla pozostałego terenu województwa mazowieckiego.

   Postulujemy, by dyrekcję Poczty właściwej dla województwa mazowieckiego, z wyłączeniem obszaru aglomeracyjnego Warszawy mieścić się w Radomiu – drugim co do wielkości ośrodku województwa. Za takim rozwiązaniem przemawiają poważne argumenty ekonomiczne i funkcjonalne. W szczególności:

   [1] Poczta jest właścicielem dużego obiektu biurowego w Radomiu wraz z zapleczem technicznym, który położony jest w centrum miasta przy dworcu kolejowym z dogodnym dojazdem.

   [2] Po drugie, koszty funkcjonowania dyrekcji rejonowej w Radomiu będą zdecydowanie niższe niż w Warszawie. Dotyczy to zarówno kosztów osobowych jak również kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem oddziału.

   [3] Z informacji uzyskanych od pracowników Poczty w Radomiu wynika, że radomski oddział plasował się dotychczas w czołówce wśród pozostałych oddziałów rejonowych zarówno z terenu województwa mazowieckiego, jak również spoza niego.

   [4] Koszty społeczne: większe koszty społeczne poniosą pracownicy Poczty w Radomiu, którzy wskutek prowadzonej restrukturyzacji stracą pracę lub zostaną przesunięci do pracy w innej miejscowości. Poczta Polska S.A. w obecnej sytuacji gospodarczej Radomia i Ziemi Radomskiej pozostaje kluczowym pracodawcą. Likwidacja oddziału rejonowego Poczty w Radomiu spowoduje wzrost stopy bezrobocia, które już w tej chwili przekracza 21% i jest najwyższe wśród miast powyżej 100 tys. mieszkańców w Polsce.

   Mapa regionu radomskiego

   Powyższe argumenty uzasadniają w stopniu wystarczającym możliwość ulokowania w Radomiu siedziby jednej z dwóch mazowieckich dyrekcji Poczty. Jednocześnie z ekonomicznego punktu widzenia funkcjonowanie dyrekcji Poczty w Radomiu byłoby zdecydowanie tańsze niż w Warszawie oraz zapobiegłoby ujemnym zmianom społecznym w Radomiu i jego okolicach.

   Odrębnego wyartykułowania wymaga fakt, że Radom posiada dogodne położenie, na skrzyżowaniu najważniejszych szlaków komunikacyjnych Polski (drogi ekspresowe S7 i S12 oraz międzynarodowa trasa E371; magistrale kolejowe nr8 (Warszawa-Radom-Kraków), nr22 Radom-Tomaszów Maz. (w kierunku Łodzi) i nr26 Radom-Dęblin (w kierunku Lublina)), zaawansowane jest tworzenie cywilnego portu lotniczego. Ponadto miasto wraz z obszarem aglomeracyjnym posiada duży potencjał demograficzny przekraczający 320 tys. mieszkańców. W przyszłości może to zostać z powodzeniem wykorzystane przez Pocztę przy rozbudowie infrastruktury operacyjnej.

   Reasumując, zarysowane przesłanki aż nadto uzasadniają podjęcie decyzji o ulokowaniu w Radomiu dyrekcji Poczty właściwej dla województwa mazowieckiego, z wyłączeniem obszaru aglomeracyjnego Warszawy. Jesteśmy głęboko przekonani, że właśnie taka decyzja zostanie podjęta.

   (powyższe stanowisko zostało przekazane Prezesowi s-ki Poczta Polska S.A. oraz Prezydentowi Miasta Radomia i zainteresowanym organizacjom pozarządowym)

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   inwestycje_radom
   Czas publikacji:
   czwartek, 29 grudnia 2011 09:25

Kalendarz

Kwiecień 2019

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Wyszukiwarka

Kategorie

Kanał informacyjny